Page:Sibu Congkan1479-柳貫-柳待制文集-8-6.djvu/95

此页尚未校对


典有𠯁徵矣謹按徽國文公紫陽先生朱氏丗籍徽

之婺源而自先吏部府君始因仕留閩遂徙建上先

生雖生扵尤溪講學于崇安而黄墩故宅吏部固甞

居之中歳還省墳墓議將考室而未果惓惓土思繫

夫典則固其不忘者如是先生之學出扵龜山之再

傳而實上承濓洛之緒統婺源故梓則舂陵之營道

而武夷晦菴則湓浦之蓮峰也尸而祝之比諸闕里

使讀其書為其學者誦絃于斯禴祠于斯則祠塾之

建其視禮之髙堂樂之制氏孰為輕重㢤自先生殁

而其學而大章𩔰逮易名賜謚配享孔子廟庭而郡

國之祠將徧天下獨婺源為縣時僅僅附祀學宫後

其𠩄宜先如軼典何至元二十六年江東按察副使