Page:Sibu Congkan1480-柳貫-柳待制文集-8-7.djvu/142

此页尚未校对


則夫翕是百物之精而使光景變化随感随應為城

邑樓觀為人物車騎尚皆神之𠩄為而造化之迹也

黄太史云東坡乞得海市不時見神物亦愛魁礧之

士乎此𠯁以明長公之心矣夫奚疑㢤

   題朱文公手書二詩後

此二詩興𭔃高邃不類常作文公謂為李後主手寫

詩而不眀其何人𠩄製雖書贈𠦑昌要必有𠩄為矣

文公以淳熙八年八月改提舉淛東常平茶鹽命既

下乞奏事之任十一月已亥見上延和殿遂以十一

月戊申視事𠦑昌諱景愈姓潘氏文公婣家吾婺人

當文公趨朝道經蘭溪𠦑昌追送扵釣䑓一時崇論

竑議必有及扵道學不明人心不正而難言之者故