Page:Sibu Congkan1480-柳貫-柳待制文集-8-7.djvu/19

此页尚未校对


長獲一𠕅見先生聆其論議騰踔今古鉤貫繩聮如

張樂廣庭啇飄羽揚律宣吕旅徐而按之莫不泠然

赴莭然後知其本之在是今先生伯季与先子俱下

地而予以庸虚偶茲

昌運躐登儒館仰前徽之沬逺慨郷學之𡨜寥輒

披圖為誌其末九亰士㑹予安得而起之盖予亦将

𨼆矣至治三年夏六月十日東陽栁䝺序

   上亰紀行詩序

延祐七年䝺以國子助教分教北都生始出居庸踰

長城臨灤水之陽而次止焉自夏渉秋更二時乃復

計其𨵿途覽㦄之䧺宫𥶽物儀之盛凡接之扵前者

皆足以使人心洞神竦而吾情之𠩄觸或亦肆口成