Page:Sibu Congkan1480-柳貫-柳待制文集-8-7.djvu/80

此页尚未校对


則南省苐一人也此髙安蔡中𠃔景祐五年賜告曰

石揚休者㑹稽新昌人至御史中丞⿱六十 -- 卒國史載凡言

行詳焉諸孫𡼖字子重朱文公嘗称其學詩書之澤

盖与蔡氏相為演𣻌今去之三百年想其一時科目

之盛而人材之懿則此告之存真如寳龜之遺世其

聲休猶𠯁動人可玩而不可褻也

   題天野飛雲編

客有携雜詩賦一編示余其識天野飛雲而不著撰

人名氏余讀未終矍然曰是咀澹而厭華幽光而凄

韵其多得扵騷家之性者欤何言之甚佀也夫積隂

之氣為雲凝欝氛散茫洋太空忽不知其𠩄如雲非

能以自神也凡其𠩄以神者風棄之耳彼見其㦄九