Page:Sibu Congkan1480-柳貫-柳待制文集-8-7.djvu/9

此页尚未校对


國體民命尤𢢽𢢽焉不幸多病卒不得伸其𠩄言以

殁而賴以有存者獨辞焉耳學而不能自致扵用豈

非命㢤𦒱其辞而知其心則公之學要為不悖扵其

師矣乃若嗣君䔍朋友之諒生死不爽汲汲然欲公

之言傳世信後其誼可尚也巳詩曰恵于朋友庻民

小子嗣君其知政者乎延祐七年三月十二日國

助教東陽栁䝺序

   閻氏嘉禾堂詩序

宇宙間粹羙純和之氣𥫄休彂祥固專萃扵人矣然

而地之𠩄載神之𠩄形或亦間見扵物物豈能偏勝

㢤殆氣之盛而不過有倐然而相感煥然而相符者

是則烏可誣也始余知讀訓典見周書𠩄列歸禾嘉