Page:Sibu Congkan1481-柳貫-柳待制文集-8-8.djvu/107

此页尚未校对


大和幸承末契深締交情以區區之合釜剡上其事

而致旌復之命曰規曰範敢不是志是銘一尊我公

之素營諸孫弱冠俾之受經祝之以辭而責其有成

則公乎我之隆有徳義之交并敢不深加刻厲拳拳

服𭙶自今以後其孰能剪伐我荒穢剔迪我聾盲瞻

荆山之阡有四尺之塋痛哲人之不可見惟松楸鬱

其青青樽俎既嘉籩豆既SKchar薦以牲牷侑以粢盛諒

精爽之如存庶來饗其芳馨望蜀山而矢辭哀涕淚

之如傾尚饗

   祭故翰林待制桞先生文  程汝噐

至正三年歳次癸未夏四月丙辰朔越二十又三

日戊午浦江縣知縣程汝噐致祭扵故翰林待制桞