Page:Sibu Congkan1481-柳貫-柳待制文集-8-8.djvu/81

此页尚未校对


康倉吏坐飛糧株連逮繫者百餘家省憲二府檄先

生讞其獄先生為鉤擿隠伏𠩄平反者甚多滿秩而

歸杜門不出者十徐年先廬數間僅蔽風雨而饘粥

或不繼先生䖏之𥙿如也先生雖居嵓壑海内仰之

猶如魯泰山作鎮海隅莫不以其出䖏為斯文𨺚替

之𠉀風紀行部必遇門承問而去至正元年𨐌巳先

生年七十二  朝廷更化徴用老成䑓閣近目有

以先生名聞于

上者扵是有

旨以翰林持制承務𭅺兼國史院編脩官𧺫先生扵

家先生即冠帶見使者退謂人曰吾今幸親 禁近

淂陳堯舜之道以賛太平之治死不恨矣㑹貢舉法