Page:Sibu Congkan1481-柳貫-柳待制文集-8-8.djvu/86

此页尚未校对


其交也乆故知之深知之深故書之審公非有私扵

先生也良猶記寒夕宿先生齋閣中先生擁衾語良

曰予之交友滿天下然知我者莫若黄公我死必求

表其墓嗚呼先生之有望扵公至矣而公固有以慰

先生之望㢤先生之子貞將刻公𠩄著表辭扵荆山

之𠩄良因書公之𠩄以知先生者附見扵碑隂丗欲

求先生之為人更當有考扵斯至正十年八月既望

門人戴良謹記

増附文十五則

 勅命

  𫯠

天勅命勅曰先生之道具存方冊非得真醇篤學之