Page:Sibu Congkan1486-戴良-九靈山房集-6-2.djvu/33

此页尚未校对


後耶人之論君頋欲拘拘扵事為之末斯亦過矣君

今以𡻕月代去文儒之所與㳺者莫不作詩以祖其

行良方讀禮山中不及従諸公之後以相與詠歌之

因君之出示此卷故為書其出䖏之大㮣如此而不

暇計其言之不文也

    題余㢘訪五大篆

右東淛第一家五大篆武威余公為義門鄭氏書鄭

氏聚居白麟溪之上自其九世祖冲素䖏士綺以來

能守其家法為之子者必孝扵其父為之弟者必

㳟扵其兄為之婦者必順扵其夫其為父兄夫也亦

各以道而自盡如是者歴二百餘年不少變至大末

有司既為上其事于

朝號其門曰孝義之門矣至正庚寅夏六月已丑公

持部使者莭分按至浦江復過其居而訪問焉為之