Page:Sibu Congkan1487-戴良-九靈山房集-6-3.djvu/102

此页尚未校对


同至扵生之年又同則交友如大年者⿰扌𭥍 -- 指不𠕅屈矣

禍患餘生方資大年以為助而大年乃託我以死銘

以誄之固有𠩄不忍者焉銘曰

筐不可以持屋驊騮不可以服車橇不可以履川守

正之士不可使従邪此大年之墓後百十載人将過

之而咨嗟

    亡妾李氏墓誌銘

妾姓李氏河西人故江南行御史䑓治書侍御史䔍

魯迷失公之妻姪女也公以李之恵敏且早孤抱之

為已女未㡬公薨其義母復𢫎以適維楊董氏董亦

河西貴族與太尉御史大夫髙公太尉丞相荅失帖

木児公皆姻婭兩公既官江南而其諸子又皆従

浙東西有祿食故遂携家即錢塘居焉扵是李年十

九以至正乙巳冬自錢塘歸余為妾余時以淮南儒