Page:Sibu Congkan1487-戴良-九靈山房集-6-3.djvu/104

此页尚未校对


之新喻父諱惟逺生十八年而歸維揚 --(『昜』上『旦』之『日』與『一』相連)衞桓歸十一

年而桓䘚莭婦𢙣衣𢙣食御之無愠色井臼中饋之

事親之惟謹紉縫之勞聀之不廢以止有吾姑也故

⿰至支 -- 𦤺其養愈勞而不⿰忄觧 -- 懈以其失𠩄天也故奉其先愈人

而猶悲平居訓諸子以恭儉待婣舊以慈爱化女婦

以柔順而内外親無戚踈愚良軰者附卑者慕曰可

矜法也當桓之亡莭婦年尚少父母之家欲奪而嫁

之莭婦泣曰吾夫既亡吾不忍即死者期有以飬吾

之姑奉吾之祭祀撫吾之諸子如斯而巳它非𠩄敢

知也其賢如此至正戊子間郡守程公鐸以事聞淮

東部使者姚公𥿈加察詳焉表其門曰莭婦王氏之

門乆之淮南兵起里有姚丗亨者莭婦壻也謀避地

江南因輿莭婦行且挈其一孫以従行至姑⿱⺾⿰𩵋禾 -- 蘇遂僦

居焉至正戊戍九月一日莭婦䘚扵丗亨之寓舎得