Page:Sibu Congkan1489-戴良-九靈山房集-6-5.djvu/55

此页尚未校对


曰勿登此山有陳公在也巳而朝廷起君户部主事

佐尚書貢師㤗徃理福建塩賦尋改温州路瑞安知

州君度不能行俱以疾辤丞相河南王緫戎太原承

制授君中順大夫秘書監丞亦不赴君㽞海上十載

移郡城又三載而版圖内附扵是南㳺閩中未㡬竟

䘚閩之寓舎越數月汝賢扶柩歸温卜𦵏永嘉縣赤

唐原先塋之次君生扵皇慶壬子九月十七日䘚扵

洪武戊申九月二十日次年十二月乙酉𦵏之日也

配毛氏封宜人子男四人長曰汝明早世次曰汝賢

即請銘者曰汝翼㓜夭曰汝弼女二人長⿺辶商同郡項

恕次在室孫男三慶童鄮童善童孫女一君愽學彊

記扵書多𠩄考論而尤粹扵易平居貞直寛恕淡然

無𠩄嗜好衣布衣如錦繍㗖糲食如梁肉不求𬾨扵

妻孥不致嗔扵臧𫉬不忍劳其下室無SKchar侍庫無㽞