Page:Sibu Congkan1489-戴良-九靈山房集-6-5.djvu/58

此页尚未校对


如事父閫以外其行不敢有出焉事兄之妻如事母

閫以内其事不敢有SKchar焉以愛已之心愛諸弟以字

已子之心字兄弟之子女弟適人而早寡有子方稚

則悉取之来撫之終其世其扵鄉黨州閭有無通之

休戚共之而飯飢𥜗寒藥病槥死䘚有常度由是譽

聞日著諸公貴人數欵門問勞頋不可強之仕郎薦

集賢院聞而嘉之為錫 --(右上『日』字下一横長出,類似『旦』字的『日』與『一』相連)其號曰真逸䖏士云生扵至

大𨐌亥十一月八日以至正乙巳二月二十日終于

家𦵏鄞縣十都徐嶴之原吾母包氏生子男二人長

曰璜即吾曰璇其弟也女三人適李進李順徳其一

未行孫男復謙孫女尚㓜予曰世之大夫士恒喜譽

貧而詆富嗚呼冨豈可詆也㢤書曰既冨方糓又曰

資冨能訓則冨者固𠩄以為善之資也而豈可詆也

㢤今䖏士既能資冨以為善而其二子又方知崇父