Page:Sibu Congkan1489-戴良-九靈山房集-6-5.djvu/63

此页尚未校对


子有孫有弟合食義且仁乃降旌書爛其盈門SKchar

孔播行亦尊一朝死矣日逺而湮我作銘詩永其聞

    元贈亞中大夫台州路緫管追封延陵郡

      侯呉君墓誌銘

𡻕至正乙巳余由海道抵京師問舟于四明始入國

士有呉瑛者執雉請見出當世名公卿𠩄為文一編

志其家之五世同居事甚𢘤予得而讀之固以知其

世徳之深厚矣後一年杭海南還復舎瑛旁近地而

瑛以先府君墓銘請復閱家乗行牒益知其教忠之

報不可重誣也呉氏世為桐廬人後遷明之鄞縣有

諱升者登宋大𮗚三年進士第累贈中大夫生子五

人俱以科苐𩔰其季秉信官至中書舎人兼給事中

吏部侍郎逮事徽廟歴髙孝二朝自是子孫世其禄

百有餘年衣冠相𫝊為鄞著姓至諱澄者始自鄞徙