Page:Sibu Congkan1494-楊維楨-東維子文集-6-1.djvu/102

此页尚未校对


經濟之才而未過大知已以施諸行事也至正甲午憲嘗

以布衣上書辨章三旦公公竒之列置三軍之上出竒料

敵言一一中表為某官非其志弗就乙未春㓂復陷常湖

又以策千苗部之總兵者不能聼輒去嗚嗚泣下釃酒祝

期偉人佐世太尉張公聞憲名辟以行人俾游説江東且

輸平干淮安來別曰憲行必見察大将也得吾師一言之

敎憲有以藉扵察公矣予聞唐相臣裴度之佐主中興也

延𭣄遺傑恢復失土入縣瓠者以愬之勇獻德棣者以耆

之辨一武一文各適其用此𠩄以成功之易也今大将人

期為唐之度也豪傑歸之唯恐後顧一得一耆愬巳乎倘

得昇㓂不足平矣信既行予以愬期之子復踵往耆之𠩄