Page:Sibu Congkan1494-楊維楨-東維子文集-6-1.djvu/109

此页尚未校对


聞汝嘉之吏于郡也亷而克勤佐其守以行者厯厯可稱

道居漕府也屢駕風 涉洋海周之以智慮濟之以忠誠

故調栗至京如履砥道而往功捷而數 折明上所眷其

勞而賚之者甚厚嗚呼以汝嘉既往之行觀之則将來之

績蓋有可言者已汝嘉年方强而志甚速循格而進都窮

秩食厚禄可指日俟况其材實益茂聲猷益大執政者一

汲引之踰資級而上則世之   吏起身階至宰輔者

吾不敢 之期汝嘉乎惟汝嘉之母曰吾不得上賜進

士出身為儒者詬病吁彼進士出身庸詎知其踣而不得

峻躋其格極者又豈少也哉其行也呉之大夫士咸賦詩

以餞之而取余言為敘首云至正七年秋八月廿有一日