Page:Sibu Congkan1494-楊維楨-東維子文集-6-1.djvu/117

此页尚未校对


得水山之樂於騷人羽客之儔也是則茂實之SKchar者巳於

其行也予既與客崇酒以別之潤餘賦詩者(⿱艹石)干首而遂

以余言為敘引云至正七年秋九月序

  送蘆⿰氵厯廵檢范生序

反生白子昭為余言欒城范生廉卿之為人欒風堅忍隐

厚其人廉節而好禮貞信而少文廉卿本其風之微而習

經術扵南中儒先生術成無所於試廼俛就門廕官廵檢

⿰氵厯亷卿雅士廵檢引弓民長也以雅士長引弓職大盭

(⿱艹石)才今佩武器雍邏士領職其𠩄與游者則既為慷慨謌

詩相與張飲西津重徼一言以序其去余既聞亷卿雅士

而樂之及聞職蘆⿰氵厯則不寕盭才之愳蘆⿰氵厯鹽𣙜之司在