Page:Sibu Congkan1494-楊維楨-東維子文集-6-1.djvu/126

此页尚未校对


公之忠孝治状有爲世道𭄿者於是乎書至正十四年

月三日

  送旌德縣監亦憐真公秩滿序

國朝監官郡邑咸設達魯赤於宫屬爲最長其次有令有

丞有簿尉乆有案牘官以首領夫六曹之吏凡事㑹之來

吏與令丞得相可否議論然後白之達魯赤其署事也亦

然其職秩爲甚尊而職任爲甚SKchar朝家近令以大事責守

令達魯赤任與令等昔之尊而SKchar者令轉煩劇矣宣之旌

德縣亦憐真公始由省署而典符印累監望縣三調至於

今職且四載宣上德以及民而使民無愁嘆之聲山林草

澤咸知向化大府藉之以集事同寅恃之以取則民有𠩄