Page:Sibu Congkan1494-楊維楨-東維子文集-6-1.djvu/129

此页尚未校对


一文學之⿰扌⿱彐𧰨 -- 掾積為資級而起哉君應進士舉余嘗視君大

易之義矣深微而潔净又嘗視其賦也麗而則其代言也

温潤而簡古連不幸未售主司則主司之未明也一遇明

主司君之未售者售矣售則道山壁水其選也尚暇為人

司二十石吏牘之榮哉嘻哲之乆者伸必逺懐之大者發

必洪吾言有侯於君矣

  送徐州路總管雷侯序

至正八年夏天子以徐州之域風氣悍勁固以飢饉多㓂

盜民困于昏墊八年遂統有四州七縣之境為會府一時

僚吏艱厥選守長為尤艱于是海道都漕府萬户雷公某

以首選為總管陛見其人申之以丁寕訓戒而後往嗚呼