Page:Sibu Congkan1494-楊維楨-東維子文集-6-1.djvu/152

此页尚未校对


崇庳也朱方徐徳明氏世業儒其祖父皆以孝弟忠信為

家風朝廷以孝義旌其門德明之才器㴠育董陶有白來

至正八年侍父遊嘉禾肄業郡庠學正應公學焉為學

司吏德明之司櫝于學也凡春秋二丁朔望祭奠師儒之

文吾生徒之膳養金粟之句詐營繕之書庸禅智竭慮一

以奉公為心曩太守凌公留意學校政季試以作人才習

大樂以奉祀事𦗟明奉承厥役靡惓于勤有成績至正三

年教授康公來領學事藉其協贊者居多越明年府檄本

學官吏自徴租入德明奉行惟謹推之以誠約之以信佃

夫輸逋莫不悦服其有積曰門丁佃甲相根株為乾没者

德明又能廉得之不煩垂楚而徵復九額𮗚德明之才敏