Page:Sibu Congkan1494-楊維楨-東維子文集-6-1.djvu/64

此页尚未校对


豪傑者而與今之豪傑盜虚聲以誤天下者蓋異日道也

然而急材者弗之舉也使之蓄其有而無所於施則取文

墨氏聿櫝以代司㓂之斧龯誅伐右之儉人諛子以警今

之似者吁此孰使之然哉乃至正乙未秋八月中書兵部

黄公昭承 天子明命出吊民江之左采天下之言以選

天下之才更其於豪傑之遺去者意氣足以俫之𫞐力足

以振之吾将賀孔昜氏之有賢知已也無幾孔昜來別也

余不時與子相嬉娛矣余槖鉛槧巳偕黄公計史卜明日

行子何以贈我吾偉黄公之能得孔昜而孔昜之為黄公

得也則為之言曰天下無事中材奉三尺而有餘天下多

故則雖豪傑應變而不足安危SKchar劣之相縣而一時人才