Page:Sibu Congkan1495-楊維楨-東維子文集-6-2.djvu/105

此页尚未校对


賤之也豈爲知墨者哉裕以所製蒼壁贈我且乞一言以

發之故爲道其傳之逺二之絶者使人知裕不可以目前

賤之其遊京師也且俾持余說見於同郷黄集賢同年趙

禮部則沈氏之墨不俟乆而貴也必矣至正八年春二月序

  贈筆史陸穎貴序

韓子爲筆作穎𫝊頴莫貴中山之毫漢制天子筆皆用兔

𫎇恬以鹿毛爲柱羊毛爲被歐易通以狸毛爲主覆以兎

毫則知穎穎獨貴於兔也宣刑諸葛氏𫝊筆有二等髙貴

者栁公權求而與之又語其子以學士能書當留此筆不

爾清退還未幾果退還即以常筆與之蓋髙貴者非右軍

不䏻用也石晋時有竒士夜縛佳筆曉出闔户以竹筒衘