Page:Sibu Congkan1495-楊維楨-東維子文集-6-2.djvu/14

此页尚未校对


抑吾臨文有感也先生入翰死不兩月輒謝病歸高文大

册不一二見諸史院而文舉之文亦多遐乃下邑之所撰

録朱反銷張乎帝幾也嘻文舉之文豈遽盡於是編也哉

夫蘭臺芸館文章之居編摩述作文章之職也居其居而

書夫言職者或有矣顧有得其職而不居其居者吾不信

也文舉尚以吾言俟之皇元一經業旦作矣文舉尚以吾

言勉之至正戊子十二月序

  春秋左氏傳𩔖編序

三𫝊有功於聖經者首推左氏以其所載先經而始亊後

經以終義聖人之經斷也左氏之𫝊案也欲觀經之所斷

必求𫝊之所紀事之本末而後是非褒貶白也然考經者