Page:Sibu Congkan1495-楊維楨-東維子文集-6-2.djvu/163

此页尚未校对


首指𫎇之書之過也天台何心傳宋大學博士瓜隐先生

之孫也家有六宜樓以延海内之名師傅講習之餘有傳

其師玉平山人相地之術将挾是以遊京師求余一言以

自儆余謂京師有公劉之相宇姬旦之遷邑子之術亦有

應於詩書者不乎不然以狐首指䝉之書占一坏之土以

虚喝旤利以售其術於人之愚子孫吾固來之予也玉平

之師之曰悟流峙之法以闖河洛之祕藏探動靜之機以

識乾坤之妙用此隂陽者流之上衍也心傳有𫝊于此則

吾之所未子者其知免矣夫至正八年九月十日序

  贈相士孫德昭序

戰國以來聖人之道不行士之急功利者變而為逰説為