Page:Sibu Congkan1495-楊維楨-東維子文集-6-2.djvu/30

此页尚未校对


公之詩似杜者或未之過則知仲虞之詩到乎家數者不

得于其師而得于其資也諗矣雖然𮗚杜者不唯見其律

而有見其騷者焉不唯見其騷而有見其雅者焉不唯見

其騷與雅也而有見其史者焉此杜詩之全也仲虞資近

杜矣尚于其全者求其備云至正戊子九月丙辰序

  張北山和陶集序

詩得于言言得於志人各有志有言以為詩非迹人以得

之者也東坡和淵明詩非故假詩于淵明也具解有合于

淵明者故和其詩不知詩之為淵明為東坡也涪翁曰淵

明千載人東坡百世士出處固不同氣味乃相似蓋知東

坡之詩可比淵明矣天台張北山著和陶集若干卷藏于