Page:Sibu Congkan1495-楊維楨-東維子文集-6-2.djvu/59

此页尚未校对


𢎞道其大父為士表吾之友也士表樂善好客教子孫尤

切切不重千金費逺延碩師居其家此夹所以經之明而

材之達也今年秋江浙鄉試以詩經充赴有司者凡七百

人中式者僅十人而已而奕又為其魁蓋其得於祖父師

之講明有素者可知巳将如京師以余為大父執行也拜

而乞言故余為陳漢士之近古者望之况今 天子既復

科以取士又且掄選經術之老者侍講筵進士之有經術

者固将以次召用如漢之九卿丞相御史者不難也奕之

得於祖父師之講明其可一日而忘去乎奕勉之大父不

及見矣異時果於無負所學也豈惟慰望於其師實慰汝

祖於地下也至正丁亥冬十一月初吉序