Page:Sibu Congkan1496-楊維楨-東維子文集-6-3.djvu/20

此页尚未校对


也今天子文致太平尤以教養人材為大務往往以行藝

興而學官益重以長洲由呉縣析也始以驛舍為孔子廟

大德六年縣從移驛材搆治所而學始廢矣至元再元之

年縣長元童以禮𭄿郡人陸得原新之閱未二十年而殿

堂齋廡僅支風雨藩庸破盪往來成溪而况殿墀未墁泮

池未俗從祀未有像龕校官未有次舍講室未有文序弟

子員未有几憑師生交病非所以嚴學校之規也至正八

年某月某日教諭王季倫始至顧瞻嘆曰此非創始之罪

校宫因陋之罪也且厲其歳租皆乾没於奸宄之徒非一

日積矣迺白于監縣奄都刺使力陳于郡守蕭公黜其奸

之充者而租入稍還其舊由是制其出八取廪稍之嬴起