Page:Sibu Congkan1496-楊維楨-東維子文集-6-3.djvu/74

此页尚未校对


 爲逺也治人之道扵此取之未嘗逺也以爲逺者何異睨

 之爲惑者哉聖如孔子而曰君子之道四丘未能一焉故

 其治已也以求乎人者反于吾身而已生能以孔子之自

 謂未能者不敢不勉則其在是矣傳曰能爲人則不爲人

 下君子之欲上乎民者無是則其可乎故推是則扵身也

 則容止可𮗚進退可度矣推是則于民也則畏而敬之則

 而象之矣故曰君子動而世爲天下道行而世爲天下法

 言而世爲天下則子乎此則之極功而學之能是也生以

 是則勉之哉至正十年冬十月卄有五日記

   月山記

 月有山乎佛氏謂月中之景大地山河謂之月有山可也