Page:Sibu Congkan1496-楊維楨-東維子文集-6-3.djvu/77

此页尚未校对


居瀛洲十八士之列也夀之之先出瀛洲學士亮亮子遂

良居杭其後有従湖之南潯朱塢庄者遂為湖州人夀之

蓋瀛洲學士若干世之孫也夀之伯仲凡四人子姪凡十

餘人自五世祖淮安縣丞由科第起身代以詩禮傳家夀

之先府君棄世仕侍親夀之伯仲皆有仕才而不仕其學

而仕而都清髙之地以繼登瀛之榮號者不在諸子乎予

又喜諸子皆聰爽善學問諸父益輕金重名師之聘師有

不憚千里而至者吾知禇氏子孫光繼祖亮者的的有人

今日居小瀛不為異日登大瀛之階乎問其所者又何必

指神芝醴泉曰玉之山乎而况山川風俗之美𩔖吳中者

不在他此也書諸堂為志至正十年冬十一月序