Page:Sibu Congkan1496-楊維楨-東維子文集-6-3.djvu/88

此页尚未校对


佇江水帶其下如玉虹在地繚山而去此藍田形勝之會

也宜有仙人𨓜士之所都而傑以三一精舎據其會剏于

至正甲午落成于明年予過桐江欲抵其所而未遑傑乃

圖山水状及其營造歳月介予徒章木求言以為記予詰

三一則曰三者孔老釋也一者道之歸也其位著中聖人

尊少文昌之殿釋左之老右之予疑三一者既推尊孔氏

而孔氏之不左右不無徒也何敢老釋耶則又曰道之大

者莫如吾聖人其岐而去者為老為釋吾将約其岐而歸

之大而正者此傑意屯近代縉紳大家廟制不講旁營三

教之堂且以孔聖翼瞿曇之尊其侮聖教大矣傑也廼扵

吾陵道夷之際挈而尊之彼二氏者(⿱艹石)在弟子之列化異