Page:Sibu Congkan1496-楊維楨-東維子文集-6-3.djvu/89

此页尚未校对


端歸皇極使俱知有君臣父子之倫禮樂刑政之教民之

秀而出者不没溺於虚無寂滅之歸豈非傑之用心𢎞而

推也化者廣也故予樂為之書使詔諸里以垂諸役人不

終為異端如周顒氏之惑也世教之補渠曰小哉公名僕

字君用裔出唐之少監合年八十耳目精明結廬於雙柏

間以文酒自娛其天年學者尊為柏庭老人其養徒之田

世入主奉者凡若干畝砧籍見碑隂云

  松月軒記

吳興東去(⿱艹石)干里其聚為南潯褚氏樂閒君之世家在焉

至正甲午先廬遭兵燬其子質字彦之重刱別業朱塢溪

上蒼松夾徑數百植林下石床雲磴廕以重軒時焚香讀