Page:Sibu Congkan1497-楊維楨-東維子文集-6-4.djvu/107

此页尚未校对


距今幾二百年幸脫冦焚而妄庸者居之視逆旅舍不

翅支房別院盡化艸莽惟大佛殿與宿鐘之樓僅有風

至正十五年鳳山僧真如師來主寺席嘆曰予不遇蘇

使君五百年尊宿道埸其過遂廢已乎力以起廢為已

任坐役逺近大家善散其宿居以相吾成績經始是年

之冬越二年春告成大殿鐘樓因舊之外山門兩廡法堂

戒壇與夫庖庫圊湢皆出鼎建荘嚴三佛大像傔侍

者六湧壁金翠供張之具一一完整師介予友童原

謁文為記予方悼世梗化者伏尸至數十百里割膾醢

肉餧鴟鴉狗鼠者皆基於衆生一念之烈師以梵化行三

吳吳人爭歸之貧者投力巧者投技貴富者投金粟土