Page:Sibu Congkan1497-楊維楨-東維子文集-6-4.djvu/110

此页尚未校对


  𨛦安寺重建佛殿記

吳興郡安禪寺在子城東北按圖志剏於唐光啟中刺史

李師悦國郡人舍地而建乾寕中賜額居尼宋南渡嘉泰

中廢澧恭惠王趙師揆徙之郡城東北至紹定而燬主僧清

復建入國朝為至元二十一年又燬時例主僧梁漢師始

買寺之南距一百步吳氏廢宅轉為寺已而無咎師來法堂

興僧廬粗完而大佛寳殿實未建也至正七年法真師來當

徭煩逋積之餘齋魚不鳴法龍不吼比丘尼徒有持鉢而

去者師乃力振清規大樽浮費又不憚數百里艱苦持疏

于蘇秀雲門之間而檀施以歸既而郡吏民咸有助一椽一

瓦朝累暮以至周足遂經始於是年之秋越明年春落成