Page:Sibu Congkan1497-楊維楨-東維子文集-6-4.djvu/112

此页尚未校对


大勸于時而化瓦礫為寳坊其不難也夫佛之為言覺也

将以覺羣生沙門之言息也将以息欲而歸于見性

師演其教悉能啟羣迷為正覺轉惑為見真智而

無吾世教滅倫裂紀之議若爾非有功於象教者乎請

以是言復於師俾刻諸石為記師本郡趙氏子傳心於

天池信元翁悟菴其自號云至正十年十月初吉

 雞足山安定蘭若記

去桐廬縣東三十里有山自孫天子象峯南下蜿蜒盤

礴為岷為嶼嶼曰鷄籠髙不過百㣼蟠不過一牛鳴地

中突仙人座東龍西虎關鍵重疊蓋桐廬之甲勝也

至正甲申松峰禪師憶過此怱啞而笑曰西毒國迦葉