Page:Sibu Congkan1497-楊維楨-東維子文集-6-4.djvu/120

此页尚未校对


起仆功之書于筴者可勝道哉拆金聞金色女之教不以

祝顔髪住阿蘭若為出家而以發大精進悟佛知見一切解

脱究竟為出家蓋以法界為居大空為相而土木金石之區

其成其壞關于世教者有不得涉吾無壞無成之舍矣余嘉

觀之功能汶既廢之宫而又因其教以示佛覺之本庶有以

振宗風於既往衍淨社扵将來者不窮也觀字無相鑑空

其號已吉安路達魯花赤忽都海牙公之孫安陸府同知

蠻子海牙公之子㓜即有禪性不茹葷血元統元年

皇太后旨賜金欄袈裟落笄髪受戒具至正七年承行院

劄至本寺法席嗣于本寺隐岩靜顯師云十三年秋七

月大日記