Page:Sibu Congkan1497-楊維楨-東維子文集-6-4.djvu/58

此页尚未校对


物之私爾若晋之七賢唐之六𨓜是也甚至遺落世事蔑棄

禮法相與沈湎景光以為曠達是竹亡資扵人人覆累乎竹

也吁竹之所見如此世道之 幸抑甚矣今義道之取扵竹

也抑取詩禮之所取者歟抑徒聚其七賢六𨓜𨓜游者

歟吾間義道自其祖以来三世以詩禮傳其家義道方

延海内師以訓其子扵是亭也左右圖史客至相與談道

義顧瞻筠之蒼然者出扵條蕬榮瘁之外不啻若友然

則知其取於竹者在詩禮之𠩄記録而詠歌者諗矣凡今

之人一庭一户有取於竹者皆如義道焉其不為世道之

幸乎哉書諸亭為記至正八年春二月初吉

  李氏全歸菴記