Page:Sibu Congkan1498-楊維楨-東維子文集-6-5.djvu/111

此页尚未校对


以家産歸之而復冠娶待之不異同出皇慶間其族困于

里經公倡率義役曰歳儲粟若干給之隣里姻友不能嫁

娶喪𦵏周之各有差暍道有漿斷津有梁凡濊于急義即

勇爲者𩔖此予因喟然曰吾周遊東南大族甲姓攸爲此

者不足多公以中産爲之難也淞有饒貲家利酤榷兼兄

弟𢦤死里氓者不顧吁鄉父兄之談南容長者之不去口

有以哉此宜得銘也公諱英發字俊卿蚤年逰京師以才

名得學正建寕年勞升南容教授未幾即棄官歸隐于淞

之西霞自號西霞道人歳延碩師教子弟裵貢士嘗客其

所妻某氏男一孫一曽孫三友直友諒友聞生于宋已巳

卒于今至正庚寅享年八十有二𦵏青龍之原附祖塋預