Page:Sibu Congkan1498-楊維楨-東維子文集-6-5.djvu/125

此页尚未校对


 繄海虞氏 繇隱南犇 迨雍國公 南派又分式忠式孝

 在爾子孫 相爾子孫 既才實蕃才而弗用用野自文

 觀其事親 出可事君 夫豈筦庫而可屈身 為世全人

 闇然而晦 年(⿱艹石)弗永 永德于聞大海奫奫 小澗沄沄

 我丈著隐 勿崩其墳

   吳君見心墓銘

 至正八年十月二十六曰余友富春吳君卒家貧無以𦵏

 閲明年十一月某日賴同里友馮士頤𦵏某地其孤毅來

 求銘余悲不忍銘往哭其墓毅申前請嗚呼又何忍不銘

 君諱復字見心生有異禀四歳能誦書千餘言弱冠失怙

 刻苦讀書不以貧難少置生無偽言行與人約雖千里外