Page:Sibu Congkan1498-楊維楨-東維子文集-6-5.djvu/144

此页尚未校对


語其父曰元娶學無成理遲吾業可授父力卻婦家娶期

期三年而通媾元得卒學婦家申娶期適相者又言曰元

娶早早亡娶遲十年可免爾元父弗信娶焉娶未月而元

病未期而元SKchar矣於戯相者之言其得天歟得人歟元學

吾春秋者也春秋之法以人合天不以天任天元之卒受

教予其以人合天歟其取而即死抑以天任天者歟嗚呼

人歟天歟吾不得而知之矣元生于泰定元年四月二十

七日死至正七年八月初六日也閱二十日無赴又閲二

十日夜夢元衣其𠩄常服來拜曰元死矣元幸遵先生教

不娶而學僅有成不幸而符相者言急娶而速死也吾父

兄将以某月某日𦵏元車注之原元學于先生無毫毛表