Page:Sibu Congkan1498-楊維楨-東維子文集-6-5.djvu/33

此页尚未校对


者此歟其徒葉一元以余為文章家司公論於當代且視信於

後持其狀來求言於是乎言至正十四年七月初七日志

東維子文集卷之二十二