Page:Sibu Congkan1498-楊維楨-東維子文集-6-5.djvu/48

此页尚未校对


曰漕運之開天運之啟也越裳氏謂海無烈風意中國之

有聖人也證之于今不信已乎初漕之署開三府于平江

置萬夫長六員僚屬若干人虎符金節兼㸃軍旅秩數

視他萬夫長府弗得儷其筆且重焉大德癸卯併府歸一

長貳及幕僚凡九員隸屬凡八所粮餫歳増至三百餘萬

每起漕必行中書官親臨督調吁漕運之功大則漕府之

職隆勢使然也至正丁亥夏萬户買木丁公來顧府治痺

陋土木弗之無以副 朝廷設司授職之重廼謀諸僚友付

萬户鄭公泊定僧公恊乃心力各出俸金以率僚屬助以營

運子本之嬴明年九月某日始獲徹𡚁而新規制視昔益

宏而壮閱三月某日告及幕元僚孫君來謁配且謂自刱