Page:Sibu Congkan1498-楊維楨-東維子文集-6-5.djvu/50

此页尚未校对


 神人手執鯨鯢鞭 朝發扶桑暮成淵 清明風生五兩縣

 不周風起人南還 砲雲不作颺不顛 神燈在天大珠圓

 帝曰開府具區堧 岀臺入省居才賢 将軍来自西子𨵙

 髙明大屋重翬騫 十風五雨熟大田 天倉如泉積陳身

 武夫翼艘挾飛仙 天人交贊利萬全 漕臣奏功帝曰然

 囷星煌煌千萬年 至正八年十二月某日譔

  大中祥符禪寺重興碑

秀郡庠西个有古伽藍曰大中祥符主僧曰曇師持寺之重興

状來謁扵庠次曰寺之棟宇象設其來乆矣廢興紀録敢以請

予之名能文庶後有攷且以夀吾教按状刱於東晋興寕間哀

帝詔剡山法師潜講般(⿱艹石)禁中師還山道由擕李舍于安