Page:Sibu Congkan1499-楊維楨-東維子文集-6-6.djvu/11

此页尚未校对


于寝榮年五十有九娶張氏先一年卒生子一人居仁由

帥府經陞調分水丞遷京兵馬女一人適同里汪晋再娶

華氏生子二人長居義後更名榮由京都鎮撫調神武清

軍衛知事遷華亭縣知縣次居禮未仕女一人適同郡鄧

英公生于大元元貞丁酉九月四日没于大明龍鳳乙未

六月二日時淮句兵梗未得返故丘權厝周家圩之原戊

申冬合張氏兆歸𦵏于邑東東山祖塋之次是年秋居仁

偕榮衰駢拜手雲間邸次乞一言銘墓石且為孝子禄養

不得扵事生而得先生大事扵送終孝子孤之心亦揚矣

是敢乞銘于先生辭不𫉬為之銘曰

 金以不祥躍𠔃璧以有用SKchar吁嗟先生兮是為全人