Page:Sibu Congkan1499-楊維楨-東維子文集-6-6.djvu/12

此页尚未校对


  喬山處士翟君墓誌銘

君諱德興字宗起姓翟氏喬山野人其自號也世居無為

州濡湏之巢縣曽大父某自巢遷和州之含山父福遂占

籍焉兵變君挈家避地滁州閲三月而没藁𦵏全椒縣之

明山娶同邑司氏君没四年後卒于太平州藁𦵏采石之

麓子二人長桂次清女一人滿兒適同里孫倌桂以才名

簡知今 天子於南京授千夫長部落于同僉趙公征進

宣徽安慶九江等處以功升鎮撫清京城廣武衛百夫長

君生于大元大德甲辰殁于至正壬辰四月初五日享年

四十有九洪武二年桂遷柩于明山復𨗇妣柩采石合𦵏

於巢之瞿家嶠而閩之原先逺日桂來拜手草𤣥閣次日