Page:Sibu Congkan1499-楊維楨-東維子文集-6-6.djvu/14

此页尚未校对


  淵黙先生碣銘

至正十四年三月二十日壬午淵黙先生余君卒既𦵏其

友及門人問易於會稽楊維楨維楨曰先生深静而寡言

嘗自號淵黙宜從曰淵黙皆應曰宜其子安禮又先生門

人殷奎状來請銘先生諱曰强字産荘姓余氏其先閩之

古田人十二世祖謁仕宋官至吏部尚書受知徽宗即既

徽宗手書余尚書祠額賜其子孫曽大父諱佑大父諱鄭

父諱與可皇武夷書院山長自號藍溪始居崐山為崐山

人先娶趙氏無子再娶陳氏先生初藍溪為李後姓李氏

至先生始復姓余云先生年十四喪父能自樹立極力于

學脩習客止歳趨圈豚如老成人既長學通六經百氏博