Page:Sibu Congkan1499-楊維楨-東維子文集-6-6.djvu/23

此页尚未校对


爲毗山有園池花竹之勝先生且 家舍其中處士時侍

先生遊息于此登山臨水或坐盤石竟日無一言怱有所

得則寫之於琴琴不足又寫之於畫琴最善水雲逺意無

俗師趣數節族畫亦有求工于人識者謂與今髙吏部爭

拙法於海岳菴至正元年處士之生四十九矣忽謂家人

曰買臣五子當富貴吾明年五十當逝矣於是預爲棺歛

𦵏埋之具明年果得疾告其父曰驤平生一言一行母欺

暗室母負于大人矣惟溘先於大人不克報罔極爲終天

恨天實爲之奈之何哉疾亟之日夕尚疏喪儀爾其子戒

勿用吳教俗樂問夜何其二鼓矣曰盍秉燭我坐令家人

勿哭遂暝至正壬午九月六日也父文靜先生淵母鄭氏