Page:Sibu Congkan1499-楊維楨-東維子文集-6-6.djvu/26

此页尚未校对


終君居喪水漿不入口者三日喪紀一遵朱氏家禮歳時

祀享極扵精誠親所耆好必其荐之緇黄淫祀皆屏去不

惑伯兄蚤世奉丘嫂以禮事仲兄情好怡如撫孤姪恩摯

如子交友以信遇宗族以仁厚與同閈諸老月為鄉飲以

相樂扁𠩄居堂曰庸齋士友至者必欵留觴詠乆益不勌

君為人識髙量𢎞兼善論裁不尚同不詭激鄉之人受其

言視其行以為則惟恐過差聞于君即有聞必陳誠𭄿止

故其卒也咸思其人而哭之生于至元二十六年已且閏

十月二十日殁于至正十年庚寅八月十八日得年六十

有二娶施氏子男一人嗣亨孫男二人惟一習舉子業惟

讓尚㓜是年十二月十五日𦵏于烏程縣三碍鄉陳彎子