Page:Sibu Congkan1501-楊維楨-鐵崖先生古樂府-2-2.djvu/115

此页尚未校对


 詩季和酒酣歌退之羑里操舉酒屬余曰楊廉

 夫崛强作漢魏人古樂府亦能作昌𥠖伯琴操

 乎余激其挑亟領曰請題季和遂命精衞而下

 凢九題余明日賦畢又明日復𥙷退之履霜殘

 形二操季和讀之拍几三呌曰楊廉夫銕龍精

 也人欲和之誰敢誰敢至正辛巳秋九月㑹乩

 楊維禎録以為序

  精衞操

  琬曰按述異記炎帝女溺死東海化為精

  衞日㗸西山木石以填東海怨溺死也

水在海石在山海水不縮石不刋㗸石向海安口血