Page:Sibu Congkan1502-宋濂-宋學士文集-14-01.djvu/110

此页尚未校对


遷婺源之還珠里又歴八世至宋天禧巳未進士祕書丞贈

光禄少卿震生慶暦癸未進士都官員外郎贈中大夫宗顔

都官生皇祐壬辰進士左奉議郞知漢陽縣贈少傅榖又自

婺源遷饒州徳興之龍溪少𫝊生贈通奉大夫槃崇寜癸未

進士正議大夫端明殿學士藻藻以文學政事為時名臣通

奉生紹聖丁丑進士朝散大夫江西轉運使愷知合肥縣贈

中散大夫慥又自徳興遷宣州之宣城子孫遂為宣城人中

散生紹興庚辰進士通判隆興府鴻舉鴻舉之弟脩舉則先

生髙祖也曽祖諱宰臣贈朝奉郎祖諱夢雷淳祐𨐌丑進士

累官知靖州元贈翰林直學士亞中大夫輕車都尉追封新

安郡侯父諱鼎新用父廕𥙷将仕郞元贈嘉議大夫工部尚

書上輕車都尉追封新安郡侯工部之兄鼎亨景㝎壬戍進

士官池州大軍酒庫然自少卿至先生奕世科名蟬聮不絶

先生自㓜融通經史亦銳然思継承之㑹科目之法行遂領