Page:Sibu Congkan1502-宋濂-宋學士文集-14-01.djvu/114

此页尚未校对


化大行絃誦之聲周達乎西東圜扉之間可設爵羅嘉禾生

扵縣郊瑞麥孕扵洸水君子謂有漢循吏之風焉㢘訪使者

行部将壓境還曰汪兖州在吾可無往矣至正癸未詔脩遼

金宋三史拜先生朝列大夫國子司業俾分修兵志及宋理

宗本紀史成有上尊束帛之賜巳而除集賢直學士太中大

夫未數月亟上納禄之請以嘉議大夫禮部尚書致其事先

生既歸僦屋以居門生弟子援洛中諸賢故事爲築室宛水

之濵先生日督諸孫讀書以自娯不知其貧𡻕壬辰蘄黄紅

巾彭黨祖搆亂其餘孽自徽冦宣州江東部使者道童問䇿

扵先生先生語以𭣣人心振士氣築城浚濠儲粮簡卒凡數

十事冦再至再擊退之乙未夏六月長鎗叛帥𤨏南班程述

等挾兵渡江欲犯宣城城中兵不滿數百或勸先生去之民

曰先生忠孝人也天必相之當相與守城若果去之吾属亦

随之尔部使者不八沙周伯琦二公復申民言以爲請先生